17 Skiff
21 Hybrid
24 Bay
26 Hybrid
29 Offshore
32 Offshore
34 Offshore
36 Offshore
39 Offshore
42 Offshore